درباره ماشرکت آب و آتش پارس فعاليت خود را از سال 1392 در حوضه گردشگري آغاز کرد.اين شرکت با نام افسانه سراي پارس فعاليت خود را آغاز کرد وسپس در سال 1395 به آب و آتش پارستغيير نام داد.
اين شرکت از سال اول در مسير هاي استانبول و آنتاليا پروازهاي چارتر خود را آغاز کرد و سپس مسيرهاي کوش آداسي ،روسيه،دبي،تايلند و مالزي به صورت چارتر اضافه کرد.شرکت آب و آتش پارس با
افزايش حجم چارتر نگاه خاصي به کيفيت اجراي توردارد به صورتي که به لطف خداوند در حد بسيار بالاي رضايتمندي مشتري برخوردار است.